Những tiên đoán 10 năm tới

Strategic Forecasting hay còn gi là Stratfor, là mt cơ quan tư vn uy tín cho chính ph ca nhng quc gia trên thế gii hay các công ty ln có tm vóc bao ph toàn cu, gn đây đã đưa ra bn tiên đoán đ cp đến nhng s kin s xy ra trên thế gii vào thp niên ti trong lãnh vc chính tr và kinh tế toàn cu.

Theo cơ quan này cho biết trong 10 năm ti, thế gii s càng nguy him hơn vi sc mnh ca Hoa K b suy gim và nhng nước đáng chú ý hin nay s tri qua thi k đy hn lon và xung dc.

1. Nước Nga s sp đ

Tiên đoán là không có cuc ni dy nào chng li chính quyn Mc Tư Khoa, thế nhưng Stratfor cnh báo có nguy cơ tim n v s tan v thành nhng mnh vn cho Liên bang Nga dưới chế đ cai tr hin nay.

Vic b cm vn, giá du thô gim, s xung giá ca đng rúp Nga, cng vi khon tăng ngân sách quc phòng và s bt đng ni b ngày càng ni lên s làm yếu dn quyn bính ca chính quyn trung ương đi vi mt đt nước rng ln nht thế gii này. Nga s không chính thc b phân chia thành nhng nước nh, tuy thế chính quyn ti đin Cm Linh s phi ni lng đ nước Nga tr thành mt chui nhng khu bán t tr mà trong đó nhng khu này cũng chng ưa thích gì nhau.

Nước Nga s sp đ – NGUJOINFO.COM

2. Hoa Kỳ s bo v nhng kho vũ khí nguyên t ca các quc gia khác

Theo Stratfor tiên đoán vi nhng cơ s h tng vũ khí nguyên t ca Nga tri rng trên mt vùng rng ln, do đó nếu có nhng biến đng v chính tr thì s to nên mt khong trng quyn lc ca Nga ti đt nước này, có nghĩa là các kho vũ khí nguyên t, các dàn phóng ho tin ca Nga tr nên quá nguy him đi vi thế gii. S đ v kho vũ khí nguyên t ca Nga là mt thm ha ln nht trong thp niên ti.

Và nước M s phi đưa ra nhng phương cách nào đ đi phó, ngay c vic phi đưa nhng đi quân đến đó đ bo v.

Ri đây Hoa K hoc phi tìm cách gii quyết vn đ này bng quân s mà thc cht rt khó được tiết l trong lúc này đ đi đu vi s đe da ca vic phóng ho tin ba bãi, hay phi to nên mt chính ph kh dĩ n đnh v kinh tế trong vùng đ trung lp hoá các loi vũ khí nguy him kia.

Hoa Kỳ s bo v nhng kho vũ khí nguyên t ca các quc gia khác. NGUN  CNNEWS.UK

3. Nước Đc s gp phi nhng khó khăn

Nước Ðc có mt nn kinh tế giàu mnh nh da vào xut cng, và do được li thế t các hip ước t do thương mi xuyên lc đa đã m rng trong khi Liên Âu và đng tin chung Euro. Cũng vì vy nên nước Ðc cũng chu s thit hi t s khng hong đng Euro và hu qu ca phong trào không gia nhp Liên Âu.

Kết qu Ðc s chu cnh ging như s trì tr ca nn kinh tế Nht trước đây.

Kinh tế Đc s trì tr. NGUN  SPUTNIKNEWS. COM

4. Ba Lan tr thành đu tàu ca Châu Âu

Dân s Ba Lan s không suy gim nhiu như các nước có nn kinh tế chính ca Châu Âu. Ba Lan, mt nước sát cnh phía tây ca Nga, s ni lên đ tr thành mt quc gia giàu có ca Châu Âu, và s là mt nước có v trí lãnh đo ca khi này, vi tm mc ngày càng rng ln hơn v uy tín trong nn kinh tế và chính tr ca Châu Âu.

S kin này s h tr cho s hp tác lâu dài gia Ba Lan và Hoa K ngày càng thêm tt đp.

5. Châu Âu s chia làm tư

T lâu người ta tin rng s đoàn kết ca các nước thuc Châu Âu s không th đo ngược được cho dù có mt bc tường ngăn cách v chính tr và kinh tế không th phá b được, và dù cng vi ch nghĩa vùng min và ch nghĩa dân tc vn còn in đm gia các nước này vi nhau. Nhưng ch trong vòng 10 năm na thôi, s đoàn kết này s trôi vào dĩ vãng. Các nước thuc Châu Âu s chia Châu Âu thành 4 mnh và bn mnh này càng ngày càng tr nên không thân thin nhau: Tây Châu Âu, Ðông Châu Âu, Vùng Scandinavia và Anh quc. Các quc gia trên dù cùng là hàng xóm ca nhau nhưng s không còn mn mà như xưa na.

Liên Âu cũng có th còn sng sót mt mc đ nào đó, nhưng vic liên kết v chính tr, kinh tế và quân s s b gii hn gia hai hay nhiu bên và s thu gn trong mt lãnh vc nào đó ch không b ràng buc như trước.

6. Th Nhĩ K và Hoa Kỳ s tr nên thân thiết

Nhiu quc gia Rp s xung dc không phanh nhưng s không xy ra hn lon. Quc gia được hưởng li t s kin này s là Th Nhĩ K, mt nước mnh và n đnh, kéo dài t Bin Ðen đến biên gii ca Syria và Iraq.

Cho dù Th Nhĩ K thường không mun can thip vào nhng cuc xung đt vào nhng nước xung quanh nhưng vì s sng còn ca mình nên nước này được tiên đoán là đành phi can d vào, khi sc mnh và s qu quyết ca Ankara tăng lên theo nhng quan h vi các nước láng ging. Do đó nước này s tr thành đng minh không dt b được ca Hoa K.

Th Nhĩ K s tiếp tc cn Hoa Ky can d vào nhng vn đ chính tr và quân s ca h vi điu kin là M phi ngăn chn được Nga. M s không đòi hi Th Nhĩ K nm gi vai trò quân s nào đ thay M nhưng M mun nước này có trách nhim trên vùng Bin Ðen.

7. Bt n Trung Quc

Trung quc s tri qua mt thp niên trì tr v kinh tế dn đến s bt mãn lan rng đi vi đng Cng sn. Tuy nhiên đng Cng sn s không ci m thêm mà ch chn mt con đường kh thi là trn áp các cuc ni lon đ nm quyn lc, và tăng thêm s đàn áp trong ni tình Trung quc.

Biu tình ti Hongkong năm 2014 – NGUVOSIZNEIAS.COM

Bc Kinh cũng còn phi đi phó vi nhng vn nn còn ln hơn. Ðó là s phát trin ca Trung quc không được tri rng đng đu trên c nước. Các thành ph dc theo duyên hi thì phát trin mnh trong khi các khu vc sâu trong ni đa thì kém hn và càng ngày càng nghèo đi. Vn nn này s tr nên ti t hơn khi Trung quc tiếp tc chương trình đô th hoá.

Mt bn báo cáo cho biết ý đnh ca nhà cm quyn Trung quc mun đô th hóa khu vc sâu vào ni đa – vùng tam giác bên trong sông Dương T – như các đô th vùng bin nay đã tiêu tan. Mi rn nt gia các đô th vùng duyên hi và vùng sâu ni đa càng ngày càng sâu hơn.

Bn báo cáo còn cho biết trong lch s Trung Hoa, nhng khác bit vùng min này đã gây nên nhng xáo trn v chính tr. Rt có th có nhng nhóm li ích xut phát t s giàu có min duyên hi s chng li vi chính sách ca Bc Kinh mun chia s li nhun ca h cho vùng ni đa to s bt n v chính tr.

8. Nht Bn s có mt lc lượng Hi quân hùng mnh

Trong khi Trung quc đang tiến hành xây dng đi ngũ hi quân tân tiến cho riêng mình, hu thc hin tham vng kim soát đường vn chuyn trên bin Ðông và Nam Trung Hoa (Bin Ðông ca Vit Nam) cng vi bin n Ð Dương, thì Nht li tùy thuc vào dòng chuyn lưu hàng hóa ca mình trên tuyến đường trên. Do đó Nht không có con đường nào khác là phi tăng cường sc mnh trên bin ca mình đ đi phó vi Trung Quc hu bo v con đường lưu thông này.Vi lc lượng Hoa K càng ngày càng thu hp li thì Nht phi t lo cho mình.

Bn tiên đoán cho biết Hin nay Nht còn đang da vào Hoa K đ bo đm s lưu thông hàng hi trên, nhưng trong tương lai người ta lo ngi rng khi M không còn ph thuc vào s nhp cng hàng hóa t nước ngoài na trong mi quan h buôn bán gia M và khu vc này thì s tin cy ca Nht vào M được đt trong du hi. Do đó, Nht Bn s tăng cường sc mnh hi quân ca mình trong nhng năm kế tiếp.

Hi quân Nht Bn  – NGUN YOU TUBE.COM

9. Vn đ hi đo trên Bin Đông

Nhng cuc đu khu xung quanh các hòn đo Bin Ðông s không tăng cường đ đ tr thành mt cuc xung đt quân s ln,nhưng nó vn là ch du nhng nguy cơ đi đu gia các nước trong vùng. Bn tiên đoán cho rng chiến tranh vì nhng hòn đo nh bé trên là không có li. Tt hơn ba đi th đang chơi trò chơi này là Nga, mt nước mà sc mnh đang đi xung, đã mt kh năng bo v nhng li ích trên bin. Còn li Trung quc và Nht Bn, mà c hai cho là nhng hòn đo thuc ch quyn ca mình, thì vn tranh giành ln nhau.

Mi nguy cho mười năm ti là s đi đu gia các cường quc phía Ðông Châu Á, tuy nhiên s không xy ra cuc chiến nào trên bin Ðông và Nam Trung Hoa.

Trung Hoa xây ct trái phép trên Bin Đông – NGUTHEGUARDIAN.COM

10. S có 16 nước Trung Hoa nh

Nn kinh tế ca Trung quc s chm li và s gia tăng sc sn xut hàng hoá s mc bão hòa. Tht ra đó là mt tin phn khi cho mt s nước. Nhng công vic sn xut hàng tiêu dùng mà trước đây Trung quc chiếm đc quyn thì s chia đu cho 16 nn kinh tế vi tng cng là 1.15 t dân. Trong khi s phát trin ca Trung quc s khng li, kéo theo nhng hu qu không lường trước được v chính tr và kinh tế thì 16 nước như Mexico, Nicaragua, Dominican Republic, Peru, Ethiopia, Ugande, Kenya, Tanzania, Banladesh, Myanmar, Sri Lanka, Laos, Vietnam, Cambodia, Philippines, và Indonesia s có cơ hi phát trin trong mười năm ti và nhiu vic làm s được mang đến cho nhng nước này.

11. Hoa Kỳ trong 10 năm ti

Trong mt thế gii mà có nhiu nơi nn tr an b xáo trn, và không th tiên đoán được chuyn gì s xy ra thì Hoa k ch thn trng hành đng theo tình hung ca tng v vic hơn là người lãnh đo đ gii quyết nhng vn nn ca thế gii.

Hoa Kỳ, mt quc gia có nn kinh tế phát trin, mt nn sn xut năng lượng trong nước tăng cao, và là nơi an toàn nht trên thế gii s khiến M xa cách vi nhng bt n trên thế gii. Vai trò ca M ngày càng b hn chế đi vi thế gii s khiến cho thế gii là nơi không th tiên đoán được nhng gì s xy ra. Thc ra bây gi các nước đang t vn hành vi nhau.

Hoa Kỳ vn tiếp tc là mt quc gia có nn kinh tế di dào, có sc mnh v chính tr và kinh tế nhưng s gim bt vic tham gia vào nhng chuyn ca thế gii như trước đây. Do đó thế gii s tr nên bt n hơn. Dù vn là mt cường quc nhưng sc mnh ca Hoa K s không ni bt na ít ra trong 10 năm ti đây.

Hoa Kỳ vn tiếp tc là mt quc gia có nn kinh tế di dào, có sc mnh v chính tr và kinh tế -NGUHARRY-PARASKEVA. DEVIANTART.COM

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Bài Các Trang Web. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s